Quay hình: 06/2019
Phát hành: 11/2019
*Tiết mục:
1. Nhớ (Châu Kỳ) với Hạ Vy
2. Dấu Chân Kỷ Niệm (Thúc Đăng) với Thanh Tuyền, Như Quỳnh, Phi Nhung, Hạ Vy, Hương Thủy

*Xem online:


Posters / Covers của PBN 129

Nhớ (Châu Kỳ) với Hạ Vy

Dấu Chân Kỷ Niệm (Thúc Đăng) với Thanh Tuyền, Như Quỳnh, Phi Nhung, Hạ Vy, Hương Thủy